Οι πάροχοι υπηρεσιών, για παράδειγμα, (τράπεζες,paypal, paysafe κ.α.), είναι υποχρεωμένοι από τους οργανισμούς πιστωτικών καρτών να είναι συμβατοί με το πρότυπο PCI DSS.

Ανάλογα με την κατάταξη που λαμβάνει ένας πάροχος με κριτήριο την πιθανότητα κινδύνου ζημίας (damage risk classification), οι μέθοδοι πιστοποίησης τροποποιούνται αντίστοιχα ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η ασφάλεια των δεδομένων. Ο όγκος των συναλλαγών που πραγματοποιείται είναι επίσης ένας καθοριστικός παράγοντας για το επίπεδο του ελέγχου.

Η κατάταξη του παρόχου υπηρεσιών προσδιορίζει επίσης εάν θα καταστεί απαραίτητος ο επιτόπιος έλεγχος της υποδομής του παρόχου από εξουσιοδοτημένο αξιολογητή μας (QSA), με σάρωση κενών ασφαλείας που εξομοιώνει κακόβουλη επίθεση από άτομο που έχει πλέον φυσική πρόσβαση την υποδομή μας (backdoor access κ.α.)

Η Innotech προσφέρει στους παρόχους υπηρεσιών, μια ολοκληρωμένη επιλογή που περιλαμβάνει:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Ελεγκτικές υπηρεσίες
Τεχνικές υπηρεσίες